"Dù người có đến vội, có kết tội, tôi vẫn là tôi." - Chạy (On My Way)